+0  
 
0
163
1
avatar

pls help

 Nov 10, 2022
 #1
avatar+89 
+1

\(\frac{1,000,000,000}{4,980}\)

\(= 200803.213\)

.
 Nov 10, 2022

2 Online Users

avatar
avatar