+0  
 
0
299
1
avatar

If f(x) = x^2-2x+1 and g(x) = sqrt{2x+1} what is the value of f(g(4)) - g(f(3))?

 May 21, 2019
 #1
avatar+114254 
+3

f(x)  = x^2 - 2x + 1

g(x)  = sqrt (2x + 1)

g(4)  = sqrt(2 * 4 + 1)  =  sqrt (9)  = 3

f(3) = (3)^2 - 2(3) + 1  =  4

 

So

 

f(g(4) ) - g(f(3)  =

 

f(3) - g(4)  =

 

4 -  3  =

 

1

 

 

cool cool cool

 May 22, 2019

69 Online Users

avatar
avatar
avatar