+0  
 
0
111
1
avatar

If a > b > c > d, then which is larger, a + c or b + d? Can we tell from a > b > c > d which of a + d and b + c is larger?

 Dec 3, 2022
 #1
avatar
0

a + d is larger.

 Dec 4, 2022

4 Online Users

avatar
avatar