+0  
 
0
255
1
avatar

if f(x) =2x and y(x) = 3-x, find (f-y)(4)

 Mar 7, 2019
 #1
avatar+114258 
+1

(f - y)  = [ 2x] - [ 3 - x ] =   3x - 3

 

(f - y) (4)  =   3(4) - 3   =  12 - 3   = 9

 

 

cool  cool  cool

 Mar 7, 2019

59 Online Users

avatar
avatar