+0  
 
0
257
1
avatar+272 

if f(x) = (x^5-1)/3, find f^-1(-31/96)

 

:D

 Nov 3, 2017
 #1
avatar+98090 
+2

(x^5-1)/3, find f^-1(-31/96)

 

Write  

 

y = (x^5-1)/3       

 

3y  = x^5 - 1

 

3y + 1  =  x^5

 

(3y + 1)^(1/5)  = x        swap x and y

 

(3x + 1 )^(1/5)  = y  = f-1 (x)

 

So

 

f -1 (-31/96)  =    ( 3 (-31/96)  + 1 )^(1/5)  = (3/96)^(1/5)  = .03125^(1/5)  = .5 =  1/2  !!!!!!

 

cool cool cool

 Nov 4, 2017

31 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar