+0  
 
0
114
1
avatar+272 

Let...

 Nov 5, 2019
edited by tomsun  Nov 8, 2019
 #1
avatar
+1

p + q = 3 + (-17) = -14.

 Nov 5, 2019

74 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar
avatar