+0  
 
0
243
1
avatar

Let f(x) = 3x + 4 and g(x) = 2x + 8. If h(x) = f(g(x)) , then what is the inverse of h(x)?

 May 16, 2021
 #1
avatar+36434 
+1

f (gx) =    3 (2x+8) + 4

            = 6x + 28 

 

y = 6x+28    now switch the x's and y's

x = 6y + 28     now solve for 'y' and you will have the inverse of h(x)

 May 16, 2021

15 Online Users

avatar