+0  
 
0
34
1
avatar

0.72 AU in kilometers

 Sep 11, 2023
 #1
avatar+128732 
+1

1 AU ≈  150,000,000 km

 

So

 

.72AU  =  .72 ( 150,000,000) km ≈ 108,000,000 km

 

cool cool cool

 Sep 11, 2023

3 Online Users

avatar