+0  
 
0
309
1
avatar

Solve the equation log3_(log2_x)=2.

 Aug 17, 2017

Best Answer 

 #1
avatar+178 
+1

Input:log3_(log2_x)=2.

Intepretation:\(\log _3\left(\log _2\left(x\right)\right)=2\)

\(\log _2\left(x\right)=3^2=9\)

\(x=2^9\)

\(=512\)

Q.E.D.

 Aug 17, 2017
 #1
avatar+178 
+1
Best Answer

Input:log3_(log2_x)=2.

Intepretation:\(\log _3\left(\log _2\left(x\right)\right)=2\)

\(\log _2\left(x\right)=3^2=9\)

\(x=2^9\)

\(=512\)

Q.E.D.

Jeffes02 Aug 17, 2017

17 Online Users

avatar
avatar