+0  
 
0
228
1
avatar

Find a/b when 2*log(a - b) = log(a) + log(b).

 Jun 17, 2021
 #1
avatar+124524 
+1

2log ( a  -b)  =    log  a   +   log  b

 

log   ( a - b)^2  =  log  ( ab)

 

Implies  that

 

(a - b)^2   =   ab

 

a^2  -  2ab     +  b^2    =   ab

 

a^2  +  b^2    =  3ab               divide  through  by ab              

 

a/b  +  b/a    =   3

 

a  /  b   =    3  -  b/a

 

 

cool cool cool

 Jun 17, 2021

12 Online Users

avatar
avatar