+0  
 
0
258
1
avatar+168 

what is (f-g) (x)?

f(x) = 3x^5 +6x^2-5

g(x)=2x^4+7x^2-x+16

 

so (f-g) (x) = ?

 Mar 15, 2019
 #1
avatar+111394 
0

(f - g)(x)  means

 

f(x)  - g(x)  =

 

[ 3x^5 + 6x^2 - 5 ] - [ 2x^4 + 7x^2 - x + 16 ] =

 

3x^5 + 6x^2 - 5  - 2x^4 - 7x^2 + x  - 16   =

 

3x^5 - 2x^4 - x^2 + x - 21

 

 

cool cool cool

 Mar 15, 2019

26 Online Users

avatar
avatar
avatar