+0  
 
0
140
1
avatar

Factor \(ab + b^2 − ac – bc. \)

 Jul 2, 2020
 #1
avatar+734 
+1

\(ab + b^2 - ac -bc\)

\(= b(a+b)b(a+b)\)

\(=\boxed{ (a+b)(b-c)}\)

.
 Jul 2, 2020

10 Online Users

avatar