+0  
 
0
115
1
avatar

What is a to c?

 

 Jul 13, 2020
 #1
avatar+28021 
+1

A/B  = a/8

B/C= 12/c

 

A/B * B/C    =   a/8 * 12/c

A/C = 12a/8c    =   2/1

      soooo   12a = 16c

                     a/c  = 16/12  =   4/3

 Jul 13, 2020

9 Online Users

avatar
avatar
avatar