+0  
 
0
130
1
avatar

Given p/q = 5/6, q/r = 7/10, and r/s = 9/4, find 

 

(p - q)/(q - r) and (2q - r)/(r + s)

 Jun 26, 2021
 #1
avatar+121095 
+1

p/q = 5/6, q/r = 7/10, and r/s = 9/4

 

q = (6/5)p

 

q/r  =  7/10

(6/5)p  / r   =  7/10

r =  (6/5)p (10/7) =  (60/35)p  =  ( 12/7)p

 

r/s  =  9/4

(12/7)p / s   =  9/4

s   =  (12/7)p ( 4/9)  =   (48/63)p  =  ( 16/21)p

 

So

 

(p - q)  / (q - r)  =    (p - 6/5)p)  / ( 6/5 p  -  12/7 p)   =  (1/5 p )  / (-18/37 p )  =  (1/5) ( -37/18)   = -37/90

 

And

(2q - r)  / (r + s)  = [ (12/5)p - (12/7) p]  / (12/7 p  +  16/21 p)  =  (24/35 p)   /  (52/21 p) = 

(24/35) (21/52)  =  (24/52) ( 21/35)  =   (6/13) (3/5)   =   18/65

 

 

 

 

 

cool cool cool

 Jun 26, 2021

29 Online Users

avatar