+0  
 
0
284
1
avatar

Quãng đường AB dài 94,5 km. Cùng một lúc, xe đạp đi từ A đến B với vận tốc 18km/giờ và một xe máy đi từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi :

a) Sau khi đi được 1 giờ, hai xe còn cách nhau bao nhiêu km?

b) Hai xe đi trong bao lâu nữa thì gặp nhau ?

 May 1, 2021
 #1
avatar+121048 
+1

The distance AB is 94.5 km long. At the same time, bicycles go from A to B at 18km / h and a motorbike goes from B to A at 45km / h. Ask :

a) How many km are the distance between the two cars after going 1 hour?

b) How long will the two cars go?

 

a)   94.5  -   18  -   45    =   31.5  km

 

b)  (18  +  45)  T  =  94.5

 

T  =   94.5  / ( 18  +  45)  =   94.5  / ( 63)  = 1,5   hrs

 

 

cool cool cool 

 May 1, 2021

50 Online Users

avatar