+0  
 
0
122
1
avatar

Let  r and s be the roots of 3x^2 + 4x - 12 = 2x^2 - 8x + 17.  Find r^2 + s^2. 

 Dec 7, 2022
 #1
avatar
0

r^2 + s^2 = 33/8

 Dec 8, 2022

4 Online Users

avatar
avatar
avatar