+0  
 
+1
42
1
avatar+59 

Solve for X and Y

2r+5s=-9
5r+13s=-24
Solve for X and Y

 Feb 8, 2021
 #1
avatar+59 
+2

(3,-3)

 Feb 8, 2021

22 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar