+0  
 
0
155
1
avatar

find x, y, z
4x= 3y; 7y= 5z & x- y+ z= -46

 Sep 19, 2019
 #1
avatar+21827 
0

4x = 3y     so   x = 3/4 y

7y = 5 z    so   z = 7/5  y

 

3/4 y - y + 7/5 y = -46

y=- 40

x = 3/4 y = -30

z= 7/5 y =-56

 Sep 19, 2019

24 Online Users

avatar
avatar
avatar