+0  
 
0
261
1
avatar

111/[{33/(-22/-2).-5^2+(-4)}]

 Jan 13, 2019
 #1
avatar+7763 
+1

\(\dfrac{111}{\frac{33}{\frac{-22}{-2}}\cdot(-5^2)+(-4)}\\ =\dfrac{111}{\frac{33}{11}\cdot(-25)-4}\\ =\dfrac{111}{-75-4}\\ =\dfrac{-111}{79}\)

.
 Jan 13, 2019

23 Online Users

avatar
avatar