+0  
 
0
209
1
avatar

find n if n*n!+n!=720, if n!=n*(n-1)*(n-2)...2*1

 Aug 25, 2020
 #1
avatar
0

find n if n*n!+n!=720, if n!=n*(n-1)*(n-2)...2*1

 

n = 5

 

5 * 5! + 5! =600 + 120 = 720

 Aug 25, 2020

39 Online Users

avatar
avatar