+0  
 
+1
390
1
avatar

How do I graph y = tan((x/2) - (π/4)) +1?

 Mar 26, 2018

Best Answer 

 #1
avatar+12212 
+2

How do I graph y = tan((x/2) - (π/4)) +1?

 

laugh

 Mar 26, 2018
 #1
avatar+12212 
+2
Best Answer

How do I graph y = tan((x/2) - (π/4)) +1?

 

laugh

Omi67 Mar 26, 2018

38 Online Users

avatar
avatar
avatar
avatar
avatar