+0  
 
0
114
1
avatar

if r is 12 when s is 13,find r which s is 15

 Feb 16, 2021
 #1
avatar+113739 
+1
r s
12 13
\(\frac{12}{12}\) \(\frac{13}{12}\)
1 \(\frac{13}{12}\)
1*15 \(\frac{13}{12}*15\)
15 \(\frac{13*5}{4}\)
15 16.25
 Feb 16, 2021

17 Online Users

avatar
avatar