+0  
 
0
98
1
avatar+9 

?????

 Nov 4, 2018
edited by ThenamezBee  Nov 4, 2018
 #1
avatar+98172 
+1

51 / 9    =    45/ 9  +  6/9   =  5  + 6/9   =  5 + 2/3

 

 

 

cool cool cool

 Nov 4, 2018

16 Online Users

avatar
avatar
avatar